Strona główna
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Organizacja pożytku publicznego
Oddział Krakowski
Władze Oddziału
Kontakt
Sprawozdania z działalności
Kursy językowe
Program szkół patronackich
Klub Studentów Polonijnych
Galeria Stowarzyszenia
"Wspólnota Polska"
Koncerty
Akcja Rodacy-Rodakom
Ośrodek Ochrony Polskiego Dziedzictwa za Granicą

Ośrodek Ochrony Polskiego Dziedzictwa za Granicą działa przy Krakowskim Oddziale SWP od  stycznia 2010 r. Kontynuuje on działalność Ośrodka d.s. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Poza Granicami Kraju założonego w 1993 roku przy Zarządzie Krajowym w Warszawie i kierowanego przez prof. Ryszarda Brykowskiego.

Kierownikiem Ośrodka w Krakowie został Jerzy T. Petrus - wicedyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Celem ośrodka, wpisującym się w założenia statutowe stowarzyszenia jest ratowanie polskiego dziedzictwa narodowego pozostającego poza granicami kraju. W pracach ośrodka można wyróżnić następujące kierunki działalności:

  • rozpoznawanie stanu zachowania zabytków znajdujących się poza granicami kraju
  • opracowywanie ekspertyz i zaleceń konserwatorskich oraz szacunkowych kosztorysów przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych i konserwatorskich
  • pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie prac konserwatorskich
  • wykonywanie prac inwentaryzacyjnych i badawczych
  • popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami kraju.

Zadania zrealizowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Kultura polska za granicą  Priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

W roku 2014 

Prace konserwatorskie w Katedrze Lwowskiej Obrządku Łacińskiego – Kaplica Wiśniowieckich: V etap.

Zakończenie prac konserwatorskich przy ołtarzu z Kaplicy Wiśniowieckich w Katedrze Lwowskiej Obrządku Łacińskiego.

Kościół św. Ludwika w Krasławiu na Łotwie – prace konserwatorskie ołtarza głównego, II etap.

Dokumentacja fotograficzna portretów i obrazów polskich znajdujących się w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki.

W roku 2013

Prace konserwatorskie w Katedrze Lwowskiej Obrządku Łacińskiego – Kaplica Wiśniowieckich: IV etap.

Zakończenie prac konserwatorskich w Kościele p.w. WNMP w Kopyczyńcach na Ukrainie.

Zakończenie prac zabezpieczających przed wilgocią w Katedrze św. Zofii w Żytomierzu.

Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w Kościele św. Ludwika w Krasławiu na Łotwie: I etap.

W roku 2012

Prace konserwatorskie w Katedrze Lwowskiej Obrządku   Łacińskiego – Kaplica Wiśniowieckich III etap.

Kaplica Seminaryjna we Lwowie  - II etap prac zabezpieczających przed wilgocią.

W roku 2011

Prace konserwatorskie w Katedrze Metropolitalnej obrządku łacińskiego we Lwowie.

Zakończenie prac konserwatorskich w Kościele Rzymskokatolickim p.w. św. Ludwika w Krasławiu na Łotwie.

Kaplica Seminaryjna przy Kościele M.B. Gromnicznej we Lwowie - zabezpieczenie przeciw wilgotnościowe ścian: I etap

W roku 2010

Katedra Metropolitalna obrządku łacińskiego we Lwowie - I etap konserwacji ołtarza w kaplicy p.w. Najświętszego Sakramentu zw. Wiśniowieckich .

Inwentaryzacja malarstwa polskiego od XVI do XX wieku w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki:
Cz.1 opracowanie kolekcji portretów królów polskich i osobistości dawne Rzeczypospolitej
Cz.2 opracowanie kolekcji malarstwa rodzajowego, religijnego i pejzażowego.

Rzymskokatolicka Katedra p.w. św. Zofii w Żytomierzu na Ukrainie - prace zabezpieczające przed wilgocią , II etap.

Projekty współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą".

W roku 2012

Dofinansowanie renowacji cmentarza polskiego w Łuczaju na Białorusi i budowy na nim Kalwarii Łuczajskiej z oakzji 200-lecia powstania cmentarza - I etap.

Dofinansowanie renowacji grobu Ludwika Godlewskiego w Berdiańsku (Ukraina).

Kontynuacja prac konserwatorskich w kościele w Brzozdowcach na Ukrainie - odnowienie zabytkowych fresków.

Zakończenie prac inwentaryzacyjnych na zachowanych polskich cmentarzach na terenie dawnego  powiatu trembowelskiego (Ukraina).

Dofinasowanie wmontowania tablicy pamiątkowej na szkole polskiej oraz założenia alei pamięci prof. A. Stelamchowskiego w Gródku Podolskim na Ukrainie.

Kontynuacja prac konserwatorskich przy dawnym ołtarzu głównym z kościoła w Międzyrzeczu Koreckim (Ukraina).

Zadania realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

W roku 2011

Zakończenie prac konserwatorskich przy drewnianej kaplicy św. Rocha z XVIII w. w Szabuniach na Białorusi.

Prace inwentaryzacyjne nagrobków na zachowanych polskich cmentarzach dawnego powiatu trembowelskiego (Ukraina) prowadzone przez Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Prace inwentaryzacyjne zabytków sakralnych na terenie diecezji łuckiej (Ukraina) prowadzone przez Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W roku 2010

Konserwacja i rekonstrukcja dawnego ołtarza głównego (I poł. XVIII w.) z kościoła w Międzyrzeczu Koreckim na Wołyniu (Ukraina).

Prace inwentaryzacyjne nagrobków na zachowanych polskich cmentarzach dawnego powiatu trembowelskiego (Ukraina) prowadzone przez Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Prace inwentaryzacyjne zabytków sakralnych na terenie diecezji łuckiej (Ukraina) prowadzone przez Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 
 
Dom Polonii, Rynek Główny 14, 31-008 Kraków
Copyright 2013 Wspólnota Polska - Kraków
+48 (12) 422 43 55
+48 (12) 422 61 58
biuro@wspolnota-polska.krakow.pl

Projekt i realizacja
Iguana
Studio