Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z siedzibą w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000034914, NIP: 526-030-03-68, Regon: 000779213
 2. Administrator Danych Osobowych nie powołał Inspektora Danych Osobowych
 3. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się w następujący sposób
  a)  korespondencyjnie: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa
  b)  e-mail: swp@swp.org.pl
 4. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu przeprowadzenia procedury w zakresie realizacji zleconych zadań publicznych, dotyczących współpracy z Polonią i Polakami za granicą, w tym m.in. naboru wniosków, opracowania ofert, zlecania i rozliczania zleconych zadań, przeprowadzenia kontroli wykonanych zadań oraz w celach archiwizacyjnych.
 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w procesie zawarcia umowy o realizację zadań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą.
 6. Przetwarzane będą następujące dane osobowe:
  – imię nazwisko
  – adres zamieszkania i adres korespondencyjny
  – numer telefonu kontaktowego
  – numer faksu
  – adres poczty elektronicznej
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie  przepisów prawa;
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 9. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów  – do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;
 10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych – narusza przepisy prawa.