Działalność Stowarzyszenia

Kursy językowe

Krakowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” specjalizuje się w organizacji różnego rodzaju kursów językowych adresowanych do osób polskiego pochodzenia, które pragną pogłębić znajomość języka i kultury polskiej.

Profesjonalna kadra wykładowców oraz dziedzictwo kulturowe miasta sprawiają, że kursy cieszą się ogromnym powodzeniem pozostawiając w pamięci uczestników niezapomniane wrażenia.

Programy wsparcia

W naszym oddziale udzielamy informacji na temat aktualnie realizowanych przez nasze stowarzyszenie programów dofinansowania.

Jednym z takich programów jest projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022 jest skierowany do Polaków, posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24.02.2022 r. z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.

Działalność charytatywna

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od ponad 30 lat współpracuje ze środowiskami i organizacjami polonijnymi na całym świecie, organizuje pomoc w postaci wyżywienia, miejsc pobytu, transportu i opieki dla Polaków z terenów objętych konfliktem zbrojnym.

Potrzebujemy wsparcia, by nasza pomoc mogła być kontynuowana w związku z czym zajmujemy się organizacją wydarzeń kulturalnych jak koncerty, wystawy czy licytacje w trakcie których zebrane środki przeznaczone zostają na działalność statutową organizacji.

Oddział Krakowski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Zebranie organizacyjne Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” odbyło się 27 czerwca 1990 roku. Wytyczono na nim główne kierunki pracy oraz wybrano pierwszego prezesa. Został nim prof. Aleksander Koj – ówczesny rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 roku po rezygnacji prof. A. Koja z kandydowania na kolejną kadencję, funkcję prezesa pełnił do 2017 prof. Zygmunt Kolenda, po czym funkcję prezesa objął, i pełni ją drugą kadencję, dr hab. Józef Wróbel.

Dyrektorem Biura Krakowskiego Oddziału przez 16 lat była dr Krystyna Gąsowska. Po jej odejściu w 2006 roku funkcję tę powierzono Kazimierzowi Dobrzańskiemu a następnie w 2023 roku dr. hab. Józefowi Wróblowi. Oddział Krakowski liczy 358 członków.

Początkowo w działalności Krakowskiego Oddziału SWP przeważała pomoc typu humanitarnego, organizowana z myślą o Polakach mieszkających za wschodnią granicą (Ukraina, Białoruś, Litwa). Dużą rolę odgrywały również zagadnienia związane z repatriacją Polaków z Kazachstanu. Oddział Krakowski organizował dla rodaków z Kazachstanu kursy językowe i adaptacyjne, staże zawodowe oraz spotkania z przedstawicielami gmin małopolskich.

Z czasem Oddział wyraźnie ukierunkował swój program na zadania o charakterze edukacyjnym i oświatowym. Doskonałe zaplecze naukowe Krakowa oraz bliskie kontakty ze środowiskami akademickimi sprzyjają organizacji kursów języka polskiego i kultury, olimpiad i konkursów, szkół letnich dla studentów polonijnych, wakacyjnych obozów młodzieżowych, pobytów edukacyjnych dla dzieci czy warsztatów dokształcających dla nauczycieli języka polskiego pracujących za granicą (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Brazylia, Francja). Ważnym elementem programu oświatowego była śródroczna wymiana uczniów realizowana w ramach szkół patronackich.


Dużymi i udanymi przedsięwzięciami Oddziału były IV i V Forum Oświaty Polonijnej (2002 i 2006 r.) oraz kolejne Kongresy Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie (2005, 2008, 2011 i 2014 r.) organizowane wspólnie z Polską Akademią Umiejętności, w której gmachu obecnie mieści się nasze biuro.


Ważnym kierunkiem działalności Krakowskiego Oddziału jest promocja artystów polskiego pochodzenia wśród mieszkańców i turystów Krakowa. Polonijne zespoły folklorystyczne prezentują się w ramach różnych festiwali i przeglądów artystycznych organizowanych na Rynku Głównym w Krakowie.

Oddział Krakowski od początku swej działalności stara się o pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na pomoc charytatywną dla polskich środowisk na Wschodzie. Polega ona na przyznawaniu zapomóg finansowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielaniu pomocy w zakresie leczenia i zakupu lekarstw. W 1999 roku utworzono specjalny fundusz charytatywny dla opuszczonych Polaków mieszkających we Lwowie i na Kresach Południowo-Wschodnich, z pomocy którego korzystało co roku około 600 osób.


Od początku swojej działalności Oddział Krakowski organizował lub był współorganizatorem dużych zjazdów, konferencji i spotkań polonijnych. Ich celem była wymianie doświadczeń oraz ustalenia dotyczące potrzeb Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Efektem spotkań były wspólne inicjatywy naukowe oraz publikacje.

Krakowski Oddział SWP współorganizował:

 • IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie (2014 r.)
 • III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie (2011 r.)
 • VIII Światowe Igrzyska Polonijne (2010 r.)
 • II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie (2008 r.)
 • V Forum Oświaty Polonijnej (2006 r.)
 • I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie (2005 r.)
 • Konferencję „Polonia a Unia Europejska” (2003 r.)
 • IV Forum Oświaty Polonijnej (2002 r.)
 • II Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy (2001 r.)
 • Zjazd Przedstawicieli Domów Polskich i Domów Polonii ze Świata (1996 r.)
 • Zjazd Polonii i Polaków (1992 r.)
 • VII Polonijne Igrzyska Sportowe (1991 r.)

Aktualności

Pomoc Polakom z Ukrainy 2023

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” jest skierowany do posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka) oraz osób posiadających decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o Więcej...

Koncert „Po Niebie, Po Ziemi”

Serdecznie zapraszamy na koncert pod tytułem „Po Niebie, Po Ziemi”, który odbędzie się w Centrum Macierz Polonii w Woli Więcławskiej pod Krakowem dnia 15 sierpnia. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14:00, kiedy zostanie wciągnięta na Więcej...

Zarząd

Józef Wróbel

Józef Wróbel

Prezes
Danuta Gałyga

Danuta Gałyga

Wiceprezes
Jan Sroka

Jan Sroka

Sekretarz
Jerzy Petrus

Jerzy Petrus

Skarbnik
Andrzej Osiniak

Andrzej Osiniak

Członek

Kontakt

Biuro krakowskiego oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

ul. Sławkowska 17 
31-016 Kraków
I piętro, pokój 109

Zadzwoń lub napisz
+48 506 006 760
12 422 43 55
  biuro@wspolnota-polska.krakow.pl

Skontaktuj się z nami